0975801808

Thùng Carton 5 lớp

Kích thước: Theo yêu cầu
Định lượng: Theo Yêu Cầu
Số lượng sóng giấy: 2 lớp sóng 3 lớp mặt
Loại sóng giấy: Sóng (AB,BC)