0975801808

Thùng Carton 3 lớp

Kích thước: Theo yêu cầu
Định lượng: Theo yêu cầu
Số lượng sóng giấy: 1 lớp sóng 2 lớp mặt
Loại sóng giấy: Sóng (A,B,C,E)